Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, birden fazla kriterin dikkate alındığı karar verme teknikleridir. Bu yöntemler, karar vermede objektif ve sistematik bir yaklaşım sağlar ve karmaşık problemlerin çözümünde kullanılır. Karar verme yöntemleri, analitik düşünme ve problem analizi becerilerini kullanarak karşılaşılan zorlukları aşmamızı sağlar.

Bu yöntemlerin önemi, karar verme sürecinde doğru ve tutarlı kararlar almayı sağlamasıdır. Karar verme, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde büyük bir öneme sahiptir. Yanlış ya da eksik bilgilerle alınan kararlar, olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, çok kriterli karar verme yöntemleri, objektif ve analitik bir yaklaşım sunarak daha doğru ve bilinçli kararlar almamızı sağlar.

Bu yöntemlerin açıklaması ve önemi, analitik hiyerarşi prosesi (AHP), tekni optimal seçim modeli (TOPSIS), Vikor yöntemi ve PROMETHEE yöntemi gibi farklı yöntemlerin kullanımını içerir. Her bir yöntemin temel prensipleri ve avantajları, karar verme sürecindeki etkili kullanımı hakkında bilgi sağlar.

Çok kriterli karar verme yöntemleri, karar verme sürecinde güvenilirlik, tutarlılık ve etkinlik sağlamak için önemli araçlardır. Bu yöntemlerin kullanımı, karar verme sürecinde objektif verilere dayanarak daha bilinçli kararlar almayı ve olası riskleri minimize etmeyi sağlar.

AHP Yöntemi

AHP Yöntemi, Analitik Hiyerarşi Prosesi’nin kısaltmasıdır. Bu yöntem, çok kriterli karar verme sürecinde kullanılan bir tekniktir. AHP yöntemi, karmaşık karar verme süreçlerini basitleştirmek ve daha kolay anlaşılır hale getirmek için kullanılır.

AHP yöntemi, karar vermenin temel aşamalarını içerir. İlk olarak, karar verme sürecinde dikkate alınacak kriterler belirlenir. Bu kriterler, genellikle hedefler, öncelikler ve performans ölçütleri olarak belirlenir.

Sonra, bu kriterlere göre alternatifler belirlenir. Alternatifler, karar verme sürecinde seçilecek olan seçenekler veya çözümlerdir.

Belirlenen kriterler ve alternatifler arasında bir karar ağacı oluşturulur. Bu ağaç, kriterlerin ve alternatiflerin hiyerarşik yapısını gösterir ve ilişkileri belirler.

Daha sonra, karar ağacındaki kriterler için ağırlıklandırma yapılır. Kriterler arasındaki önem düzeyleri belirlenir ve ağırlıklandırma faktörleri oluşturulur.

En son aşamada, alternatiflerin değerlendirmesi yapılır. Kriterler ve ağırlıklandırma faktörleri kullanılarak alternatifler puanlanır ve sıralanır. Bu şekilde, en uygun alternatif belirlenir.

AHP yöntemi, çeşitli alanlarda kullanılan bir yöntemdir. İşletme yönetimi, mühendislik, ekonomi, pazarlama gibi alanlarda karar verme süreçlerinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, grup karar verme süreçlerinde de etkili bir şekilde kullanılabilir.

TOPSIS Yöntemi

Teknik Optimal Seçim Modeli olarak da bilinen TOPSIS yöntemi, çok kriterli karar verme süreçlerinde yaygın bir şekilde kullanılan bir analiz yöntemidir. Bu yöntem, alternatifler arasında en iyi seçimi yapmak için temel prensipler ve avantajlar sunar.

 • Teknik Olarak Optimal Bir Yöntem: TOPSIS yöntemi, matematiksel ve istatistiksel hesaplamaları kullanarak alternatiflerin sıralamasını yapar ve en uygun seçimi belirler.
 • Kullanım Alanları: TOPSIS yöntemi, işletmelerin, pazarlama stratejilerini belirlerken, yatırım kararları alırken, proje değerlendirmesi yaparken ve diğer birçok karar verme sürecinde kullanılabilir.
 • Kolay Uygulanabilirlik: Bu yöntem, karmaşık hesaplamalara gerek duymadan kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Sadece gerekli kriterlerin belirlenmesi ve alternatiflerin değerlendirilmesi gereklidir.
 • Doğru ve Objektif Sonuçlar: TOPSIS yöntemi, karmaşık bir analitik model kullanarak objektif bir şekilde sonuçlar elde eder. Bu da yanlılık ve önyargıların önüne geçer.

TOPSIS yöntemi, çok kriterli karar verme süreçlerinde kullanılan etkili bir araçtır. Temel prensipleri ve avantajları sayesinde, işletmeler ve karar vericiler doğru ve optimize edilmiş seçimler yapabilirler.

Çok Kriterli Karar Verme

Çok Kriterli Karar Verme tekniklerinin önemi, bir kararın çok sayıda faktör veya kriter tarafından etkilenmesi durumunda ortaya çıkar. Bu durumda, sadece bir kriteri göz önüne alarak verilen kararlar yetersiz olabilir ve istenilen sonucu sağlamayabilir. Dolayısıyla, birden fazla kriterin dikkate alındığı karar verme teknikleri, daha etkili ve doğru sonuçlar elde etmek için gereklidir. Bu teknikler, farklı kriterlerin ağırlıklarını belirleme, alternatif seçimini yapma ve sıralama gibi aşamaları içerir.

Vikor Yöntemi

Vikor Yöntemi:

Vikor yöntemi, çok kriterli karar verme sürecinde kriter ağırlıklarının belirlenmesi ve en iyi alternatifin seçilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, alternatiflerin farklı kriterler üzerindeki performanslarını karşılaştırır ve en iyisini seçmek için bir sıralama yapar.

Vikor yöntemi, kriterlerin göreceli önemini belirlemek için TOPSIS (Teknik Optimal Seçim Modeli) yöntemine benzer bir yaklaşım kullanır. Fakat TOPSIS’ten farklı olarak, Vikor yöntemi tek bir en iyi alternatifin belirlenmesine odaklanır.

Vikor yönteminde, kriterlerin ağırlıkları önceki analizler veya uzman görüşleri temelinde belirlenir. Daha sonra, her alternatifin performans puanları hesaplanır ve Vikor sıralama indeksi kullanılarak en iyi alternatif seçilir.

Tablo 1’de Vikor yönteminin aşamalarını gösteren basit bir örnek sunulmuştur:

Aşama İşlem
Aşama 1 Veri toplama ve kriterlerin belirlenmesi
Aşama 2 Kriter ağırlıklarının belirlenmesi
Aşama 3 Alternatiflerin performans puanlarının hesaplanması
Aşama 4 Vikor sıralama indeksi kullanılarak en iyi alternatifin seçilmesi

Yukarıdaki örnek, Vikor yönteminin genel aşamalarını göstermektedir. Gerçek uygulamalarda, daha fazla kriter ve alternatif olduğunda bu aşamalar daha karmaşık hale gelebilir.

PROMETHEE Yöntemi

PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod for Enrichment Evaluations) yöntemi, karar matrisi ve sıralama işlemleri için kullanılan bir tekniktir. PROMETHEE yöntemi, çok kriterli karar verme sürecinde alternatifleri karşılaştırarak en iyi olanı seçmek için kullanılır.

İlk adımda, karar matrisi oluşturulur. Bu matris, alternatiflerin kriterlere göre performanslarını içerir. Ardından, her kriter için ağırlık değerleri belirlenir. Bu ağırlıklar, kriterlerin önemini yansıtır.

PROMETHEE yöntemi, alternatiflerin birbirleriyle karşılaştırmasına dayanır. Her kriter için karşılaştırma matrisi oluşturulur ve ağırlık değerleri kullanılarak sıralama işlemi gerçekleştirilir. Bu sıralama sonucunda en iyiden en kötüye doğru bir sıralama elde edilir.

PROMETHEE yöntemi, çok kriterli karar verme sürecinde objektif bir karar verme aracı olarak kullanılır. Bu yöntem, karmaşık problemleri çözmek için kullanışlı bir yaklaşım sağlar ve karar vermeyi destekleyici niteliktedir.

Analitik Hiyerarşi Prosesi

Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), karar verme sürecinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, birden fazla kriterin ve alternatifin değerlendirilmesi aşamasında önemli bir rol oynamaktadır. AHP’nin ayrıntılı açıklaması ve karar ağacı oluşturma adımları bulunmaktadır.

AHP, karar verme sürecinde hiyerarşik yapıyı kullanır. İlk adım, problemi tanımlamak ve hedefleri belirlemektir. Daha sonra, kriterlerin ve alternatiflerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu adımda, kriterlerin önem derecesi belirlenir ve ağırlıklandırma yapılır.

AHP’nin bir başka önemli adımı, karar ağacının oluşturulmasıdır. Karar ağacı, kriterlerin hiyerarşik yapısını gösterir ve kriterler arasındaki ilişkileri belirler. Karar ağacı oluşturulduktan sonra, alt kriterler arasındaki karşılaştırmalar ve kriterlerin ağırlıklandırılması yapılır.

AHP yöntemi, kriterlerin önem derecelerini ve alternatiflerin performanslarını dikkate alarak en iyi alternatifin belirlenmesini sağlar. Karar vericiye, karar ağacı üzerinden her bir kriterin ağırlığını ve alt kriterlerin performanslarını değerlendirme imkanı sunar. Bu şekilde, detaylı bir karar verme süreci gerçekleştirilmiş olur.

Saat Yöntemi

Saat Yöntemi: Saat yöntemi, çeşitli kriterlere göre maddelerin ağırlıklarını ve sıralamalarını belirlemede kullanılan bir karar verme yöntemidir. Bu yöntemde, karar verme süreci bir saat gibi düşünülür ve kriterler saat yüzeyinde yer alan numaralardır. İlk adım olarak, her kriterin önem derecesi belirlenir ve bu önem derecesi saat yüzeyindeki numaralarla temsil edilir. Sonra, her madde bu kriterlere göre puanlanır ve elde edilen puanlar saat yüzeyindeki numaralara yerleştirilir. Ardından, saat yüzeyindeki numaraları birleştirerek her maddenin toplam puanını elde ederiz. Böylece, Saat yöntemi ile maddelerin ağırlıkları ve sıralamaları belirlenebilir.

TOPSIS Yöntemi

=Teknik Optimal Seçim Modeli’nin çalışma prensibi ve aşamaları

TOPSIS (Teknik Optimal Seçim Modeli), çok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, alternatiflerin en iyisini seçmek için kullanılır ve çalışma prensibi oldukça basittir. İlk adım, karar verme sürecinde dikkate alınacak olan kriterleri belirlemektir. Daha sonra, bu kriterler için ağırlıklar atanır. Her bir alternatif için performans değerleri belirlenir ve bu değerler karar matrisine yerleştirilir. TOPSIS yöntemi, alternatiflerin olumlu ve olumsuz özelliklerine göre birbirinden farklılıklarını analiz eder. Bu analiz sonucunda, en iyiden en kötüye doğru bir sıralama yapılır ve en iyi alternatif seçilir.

VIKOR Yöntemi

Çok kriterli karar verme sürecinde kullanılan VIKOR yöntemi, farklı kriterlerin dikkate alındığı durumlarda kullanılan etkili bir yöntemdir. VIKOR, bireysel alternatiflerin performansını analiz ederek en iyi alternatifi belirlemeyi hedefler. Bu yöntemin belirli avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

 • Avantajları:
 • – VIKOR yöntemi, karmaşık karar problemlerine uygulanabilir ve sonuçları hızlı bir şekilde elde etmeyi sağlar.
 • – Karar verme sürecinde birden fazla kriteri dikkate alır ve bunları ağırlıklarıyla birlikte değerlendirir.
 • – Alternatiflerin sıralanması ve performansları arasındaki farkların belirlenmesinde güvenilir sonuçlar üretir.
 • Dezavantajları:
 • – VIKOR yöntemi, özneldir ve karar verici tarafından belirlenen kriterlerin bir göstergesidir. Bu nedenle, kriter seçimi ve ağırlıklarının doğru belirlenmesi büyük önem taşır.
 • – Bazı durumlarda, VIKOR yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar, belirli kriterlerin hatalı bir şekilde belirlenmesi nedeniyle yanıltıcı olabilir.
 • – Yöntemin uygulanması ve sonuçların yorumlanması için analitik becerilere ihtiyaç vardır.

VIKOR yöntemi, çok kriterli karar verme sürecinde kullanılan önemli bir araç olmakla birlikte, doğru uygulandığında etkili sonuçlar sunabilir. Ancak, yöntemin avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurularak karar sürecinde dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yorum yapın